Nye spil nye regler

Vi står over for en ændring af samfundet, som de færreste har forstået rækkevidden af. Det er ikke undgået manges opmærksomhed, at vi står midt i en teknologiske revolution men, hvad betyder det, når computerkraften fordobles hvert andet år?  Kan vi tage for givet, at vi i Danmark og resten af den vestlige verden kan klare os i den globale konkurrence, sikre velfærdsydelser, der er til at betale og skabe gode liv – også uden for arbejdslivet?
Løsningen på de udfordringer vi står over for i en kompleks, digitaliseret og globaliseret verden, kan ikke findes, på den spilleplade vi plejer at bruge. Hvordan kan vi, i et større perspektiv, løse udfordringer med globale miljøproblemer og sikre mad til en verden med ni milliarder mennesker?
Vi finder ikke svaret i traditionel ledelse og i de sædvanlige måder at tænke på. Det er ikke længere nok, at lederne er hårdtarbejdende eksperter og autoriteter, der måler andres resultater og præstationer. Målrettethed og ekspertise har sin berettigelse, men der er også brug for at udvikle den kreative og udforskende tilgang, som vi skal leve af i fremtiden.
Vores sædvanlige tilgang med afgrænsede vidensområder i bureaukratiske organisationer sætter os ikke i stand til at kunne håndtere fornyelsen klogt og hurtigt nok. Det traditionelle syn på ledelse og forretning er blevet for snævert. I stedet må vi fokusere på at bringe mennesker med forskellige kompetencer sammen, hente inspiration fra periferien af vores traditionelle organisatoriske tænkning, eksempelvis videnskab, kunst og fritidsliv og understøtte udforskende og innovative processer.
Den hollandske forsker Geert Hofstede har undersøgt organisationskulturen i hele verden. Man kan således sammenligne organisationskultur i forskellige lande på seks dimensioner. Dansk og nordisk organisationskultur skiller sig markant ud fra organisationskultur i alle andre lande i verden. Det er interessant i sig selv og det har givet anledning til at stille spørgsmålet: Er der i nordisk ledelse gemt en del af svaret på spørgsmålene ovenfor?


Nordisk ledelse – Kontrol er godt, men tillid er billigere

Vi har et samfund med mere tillid end noget andet sted i verden. ”Danskerne er verdens mest tillidsfulde folk. I øvrigt skiller de fire nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige og Finland) sig ud i toppen med mere social tillid end alle øvrige lande”. (Tillid, Gert Tinggaard Svendsen)
Vi har desuden lav magtdistance og ikke noget stort behov for struktur. Vi har en relativ feminin organisationskultur, hvor det er legalt at bruge dialogen i en udviklende proces. (www.hofstede-insights.com)
Vi har en samfundsmodel med rødder i bl.a. andelsbevægelsen og højskolebevægelsen.  Vi har en lang demokratisk tradition samt et samfund, hvor mennesker engagerer sig i verden omkring dem. Nordisk ledelse er således karakteriseret ved at være involverende, tillidsorienteret og dialogbaseret, hvor delegering og medindflydelse er fremherskende værdier.
Forskningsprojekt The Globe Study, kortlægger kendetegn ved ledelse i geografisk afgrænsede områder med en bestemt kultur. De nordiske lande er kendetegnet ved den markant laveste
magtdistance og den højeste grad af kollektiv ressourcefordeling kombineret med høje ligheds- og frihedsidealer. Desuden viser projektet, at nordisk organisationskultur præges af dialog og korte kommunikationsveje mellem medarbejdere og ledelse.
I moderne, videns baserede virksomheder finder ledelse sted overalt. Ledelsen skal sætte retning, og de mange kompetente medarbejdere bidrager også til den fælles produktion af ledelse. Ledelse bliver dermed et produkt af mange interessenters fælles indsats, hvor det bliver muligt at se potentialer i områder, der ikke ved første øjekast virker oplagte.
Efter vores opfattelse bør de særlige karakteristika ved nordisk ledelse give os en fordel i organisationer og samfund, hvor lærende processer, innovation og samskabelse er af afgørende betydning. Er forklaringen på hvorfor nogle samfund er rige mens andre er fattige bl.a. at finde i de uformelle institutioner – værdier, normer og forhold mellem mennesker?


Hvad er nordisk Ledelse?

En leder, der praktiserer nordisk ledelse, har fokus på, hvad der er bedst for virksomheden, samfundet og den enkelte medarbejder. Lederen kan involvere uden at miste styringen, og sætte rammer uden at dræbe engagement og ejerskabet til de opgaver, der understøtter virksomhedens strategiske mål.
Medarbejdere, der arbejder i en organisation, som er præget af nordisk ledelse, oplever at man arbejder for et fælles formål, at der er en høj grad af medledelse og at man kan se sig selv i organisationen.
I en organisation der er inspireret af nordisk ledelse, er graden af innovation høj og man får energi.